ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

(ศขบ.สพฐ.ตร.)

Bomb Data Center, Office of Scientific Crime Detection

(BDC-OSCD)